Jaarverslag 2023


Stichting vrienden van de Belevingsboerderij de Ahof.

 

AALTEN, 16 februari 2023


De volgende personen zijn bestuursleden in 2023


Michiel Stronks (voorzitter)

Michelle Jolmers (penningmeester)

Nico Weijers (lid)

Laurens Stortelder (lid)


Bestuurswijziging en samenstelling per juli 2023

 

Cees Ubbels (Voorzitter)

Michelle Jolmers (Penningmeester)

Henk te Brake (Secretaris)

Laurens Stortelder (lid)

Rik Niemeier (lid)

 

Bestuur verlaten juli 2023

 

Michiel Stronks

Nico Weijers

 

Verslag:


 De kinderboerderij was in 2023 volledig open tijdens de reguliere openingstijden.. Tijdens de georganiseerde jaaropening, Midzomernachtfestival en andere activiteiten van Figulus Welzijn bij de kinderboerderij is er nog een tiental donateurs geworven. De beste momenten om donateurs te werven en hierdoor dus de kinderboerderij financieel te steunen zijn tijdens activiteiten en evenementen georganiseerd bij de kinderboerderij.

 

Activiteiten die doorgang hebben gehad dit jaar;

-         Midzomernachtfestival

-           Jaaropening

-           Reguliere openingstijden

-           Imker dag


Bij de kinderboerderij is een groot aantal mensen betrokken: 

·         1 betaalde beheerder (Peter Jansen) 

·         Sociaal werkers van Figulus zijn betrokken bij het stimuleren en organiseren van activiteiten 

·         Bestuur Stichting Vrienden van Belevingsboerderij De Ahof.

·         25 vrijwilligers die de dieren verzorgen, deze vrijwilligers hebben diverse achtergronden. 

·         2 klusjesmannen die kleine klussen uitvoeren. 

·         4 stagiairs Zone college Doetinchem niveau 4 opleidingen dierverzorging en paraveterinair. 1 stagiair Schaersvoorde, 

·         6 cliënten van Estinea die de omgeving onderhouden en kleine klusjes doen. 

·         2 begeleiders van Estinea die de cliënten aansturen. 

·         3 vrijwilligers die de begeleiders ondersteunen bij de werkzaamheden 

·         1 stagiair die werkt met de cliënten. 

·         12 Boerderij Bikkels (kinderen) ondersteund door 2 vrijwilligers

 

De kinderboerderij wordt dagelijks goed bezocht. In het weekend komen ook toeristen en Duitse bezoekers naar onze boerderij: 

• Gemiddeld ca. 20 bezoekers per dag. 

• Ca. 4 keer per maand bezoeken diverse BSO’s de kinderboerderij (Humanitas, BSO UnieK, Kidsclub Aalten). 

• Educatie programma van Meneer de Pauw voor basisscholen. 

• Er is een nauwe samenwerking met Marga Klompé. Ouderen van Beth San en ‘t Hoge Veld bezoeken met regelmaat de kinderboerderij. 

 

Huidige dierenbestand is:

 

·         Geiten, schapen, ezels, damherten, konijnen, cavia's, duiven, kippen, pauwen, kalkoenen, ganzen, eenden, parelhoenders, volièrevogels en bijen .

·         Nieuw in 2023 logeer kalveren van “De Neeth” Aalten.

 

Kinderzwerfboeken

De kinderboerderij is ook een locatie voor een kinderzwerfboekenkast. In deze kast staan kinderboeken die gratis meegenomen en gelezen kunnen worden door kinderen. Aantal meegenomen boeken uit de kast: ca 250 (minder dan 2020 doordat de kinderboerderij gesloten was voor publiek. Doel is om de kinderen te stimuleren om te lezen. Deze boeken zijn gratis.

Contact: [email protected]

De stallen van de belevingsboerderij en De Daele zijn geopend op:

 

Maandag t/m vrijdag  geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur

 

Rondom de weides zijn wandelpaden die 24 uur per dag bereikbaar zijn.

Voor vragen over de belevingsboerderij en de dieren kunt u terecht bij de beheerder, Peter Jansen. 
email: [email protected]
Mobiel :06-45203171

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Beleidsplan

Beleidsplan en werkwijze Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof

2019 - 2022.

 

1.   Inleiding

 

Voor u ligt het Beleidsplan en de werkwijze van Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof. In dit document worden de werkwijze, richtlijnen en afspraken beschreven van Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof, voortaan stichting, en is bedoeld als intern regelement voor het functioneren van de stichting. De stichting opereert zelfstandig, maar het bestaansrecht ontlenen wij volledig aan Kinderboerderij De Ahof. De stichting is opgericht op datum: 10 april 2019 met als hoofddoel: fondsenwerving en donateurs genereren

 

2.   Doelstelling

 

De volgende doelen zijn statutair vastgelegd:

De stichting richt zich op het financieel en daadwerkelijk ondersteunen en in stand houden van in de gemeente Aalten gevestigde Belevingsboerderij De Ahof, alsmede het ondersteunen van de activiteiten door de vrijwilligers.

 

3.   Strategie

 

De Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof tracht de ondersteuning vorm te geven middels de werving van ‘vrienden’. Dit zijn personen (particuliere vrienden) en bedrijven (bedrijfsvrienden) die een jaarlijkse bijdrage betalen aan de Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof. De donaties worden beschouwd als ‘gunnen’. Het gaat erom dat de vrienden de kinderboerderij een warm hart toedragen en vinden dat de belangrijkste functie

van de kinderboerderij niet verloren mag gaan. De Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof realiseert zich dat tegenover de bijdragen geen of nauwelijks diensten of goederen kunnen worden geboden. Via een sponsorbordjes, door vermelding op de website of via aandacht in sociale media leveren we een tegenprestatie, als deze op prijs wordt gesteld.

 

4.   Bestuur en relatie Stichting Figulus Welzijn

 

De samenwerking tussen de stichting en Stichting Figulus Welzijn is vanzelfsprekend. Onze doelstellingen liggen in elkaars verlengde, we ondersteunen dezelfde Belevingsboerderij en onderschrijven de wens om ontmoeting, participatie, natuur en versterking van de sociale cohesie te stimuleren bij de Belevingsboerderij De Ahof. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof voert de regie over een programma dat de doelen van de Stichting dient. Zolang de Belevingsboerderij een onderdeel van Figulus Welzijn blijft, zullen de bestuurders worden benoemd door het bestuur waarbij één lid zal worden benoemd op basis van een bindende voordracht van het bestuur van de te Aalten gevestigde stichting Figulus Welzijn. Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 bestuursleden. De statuten voorzien in de bepalingen m.b.t. werven van bestuursleden, zittingstermijn, verdeling van de functies en vergaderen.


5.   Werving en gelden

 

De stichting werft gelden middels donaties, sponsorgelden, erfenissen, legaten of schenkingen en de revenuen (rentes) uit het vermogen van de stichting.

 

6.   Aanvragen

 

Iedereen die als bewoner, contactpersoon, medewerker of vrijwilliger is bij Belevingsboerderij De Ahof kan een aanvraag indienen bij Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof. De aanvraag dient in verband te zijn met het ondersteunen en verrijking van de Belevingsboerderij.

 

7.   Communicatie

 

De stichting informeert betrokkenen (bewoner, contactpersoon, medewerker, vrijwilliger) over haar activiteiten door middel van de gangbare communicatiemiddelen. Communicatie middelen zijn:

 

·    Email: Vrienden worden op de hoogte gesteld middels uitnodigingen en overige informatie. Als een Vriend geen email heeft, ontvangt deze informatie via de post.

·    Website: op de website van Figulus Welzijn komt een link naar Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof. Deze geeft actuele informatie over de Stichting en haar activiteiten die is bestemd voor zowel de eigen vrienden als overige bezoekers van de website.

·    Facebook: De Facebookpagina van kinderboerderij De Ahof kan gebruikt worden om

posts, links en reacties te plaatsen om de betrokkenheid bij de Belevingsboerderij en het persoonlijke van de vriendschap te benadrukken.

  

8.   Vermogensbeheer en financiële verantwoording.

 

De stichting beheert op een verantwoorde wijze het aan haar vertrouwde vermogen.

 

De jaarrekening wordt door de penningmeester opgesteld en aan het eind van het boekjaar wordt financiële verantwoording afgelegd. Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof krijgt een eigen Balansrekening bij Stichting Figulus Welzijn onder Grootboeknummer:

5470.

 

Voor wat betreft het financieel beleid gelden enkele belangrijke uitgangspunten.

 

·    Kosten: Gezien onze doelstellingen proberen we de kosten voor activiteiten en bestuur zo laag mogelijk te houden. Bestuursleden krijgen een vergoeding van de onkosten die rechtstreeks verband houden met het uitvoeren van de bestuurstaak en waarvan niet in redelijke mate kan worden aangenomen dat deze voor eigen rekening komen. Alleen reiskosten voor vervoer met een bestemming buiten gemeente Aalten kunnen worden gedeclareerd, op basis van openbaar vervoer 2e klasse of autokosten a 0,19 cent per kilometer.

· Uitgaven: Inkomsten worden aangewend voor de financiering van herkenbare bijdragen

aan de Belevingsboerderij, bijvoorbeeld voor reparatie of vervanging van het bestaande hekwerk/ opstallen en nieuwe initiatieven.

· Inkomsten: naast donatiebijdragen van vrienden worden activiteiten ontwikkeld om voor specifieke projecten extra middelen te werven.

 

9.   Activiteiten

 

Jaarlijks wordt er een activiteitenplan opgesteld. Dit activiteitenplan wordt jaarlijks aangepast.

 

 | Activiteit | Periode
 | 1 | Beleidsplan op orde maken | Mei 2019
 | 2 | Bestuursreglement maken | Mei 2019
 | 3 | Website/ mailadres aanmaken voor de stichting | April – juni 2019
 | 4 | Brief opstellen en versturen naar Stichting Vrienden van Kinderboerderij | Mei 2019
 | 5 | Anbi status aanvragen (na gereed website en beleidsplan) | Juni 2019
 | 6 | Projecten voor donaties uitwerken | Juni – augustus 2019
 | 7 | Donateursformulier maken | Juni 2019
 | 8 | Artikel in de krant | Juni 2019
 | 9 | Flyers maken incl. donateursformulier | Juli 2019
 | 10 | Donateurs werven op Aalten dagen | Juli – augustus 2019
 | 11 | Donateursmap maken voor bedrijven | Juli – oktober 2019
 | 12 | Vriendenbord maken op kinderboerderij voor grote gevers | September - december

 

·    Naamsbekendheid krijgen. Hoe gaan we dat doen?

-     Op de Aalten dagen staan of andere markten waar we donateurs kunnen werven.

-     Artikel in de kranten.

-     Bord plaatsen op de kinderboerderij.

-     Flyers op de kinderboerderij.


·    Hoe gaan we particuliere- en bedrijfsvrienden werven?

-      Met de alpaca’s of ezels door het dorp gaan door vrijwilligers

-      Actief flyeren

-      Krantenberichten

-      Facebook acties

-     Op het erf zelf werven

-     Bedrijven benaderen dmv een sponsorboekje.


·    Werven we voor een algemeen doel of doel/ projectmatig?

De beste keuze is om voor projecten donateurs te werven

-     Kapschuur

-     Natuurlijke speeltuin

-     Belevingsroute

-     Pumptrackbaan

-     Onderhoud panden en omgeving

-     Dieren (aanschaf eventuele dure dieren)


·    Hoe onderhouden we het vriendenbestand?

-     Uitnodigen voor speciale gelegenheden (met opgave)

-     Nieuwsbrief via mail

-     Facebooksite kinderboerderij de Ahof

  

· Hebben we meer vrijwilligers nodig voor het bestuur of werving?

- Het bestuur van Stichting Vrienden van Belevingsboerderij bedenkt wervingsacties. Deze worden uitgevoerd door andere vrijwilligers als nodig met ondersteuning van het bestuur.


· Automatische incasso.

- Middels een donatieformulier kan de ondergetekende zich aanmelden als donateur voor de Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof. De donateur verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de stichting om jaarlijks van zijn/ haar rekening een bedrag als donatie af te schrijven.

 

·    Bedrijven vriendenbord

-     Als een project op de kinderboerderij van start gaat. Zijn er de mogelijkheden om een vriendenbord te plaatsen op de kinderboerderij.

 

 

10. Tot slot

In gevallen waarin beleidsplan niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting. Besluiten mogen niet tegenstrijdig zijn met de wet of de statuten van de stichting.


Algemene Informatie

 

Naam stichting

Stichting Vrienden van de Belevingsboerderij de Ahof.

 

RSIN/ fiscaal nummer

859945054

 

KVK nummer

74551248

 

Contactgegevens

Polstraat 9

7121 DH Aalten

Mailadres:  [email protected]

Website: www.belevingsboerderijdeahof.nl

 

Bankrekeningnummer

IBAN: NL23 RABO 0300 2416 07 t.n.v Figulus Welzijn onder vermelding van ‘donateur Stichting

Vrienden van de Belevingsboerderij De Ahof’

 

Bestuurssamenstelling per 28- 4- 2021

Voorzitter: Michiel Stronks
Secretaris: Maureen van Asselt 
Penningmeester: Michelle Jolmers 
Lid :Lauren Stortelder
Lid: Nico Weijers